पारामेडिक्स तर्फका छैठौ वाट सातौ तहमा स्तर्व्रीधी भएका कर्मचारीहरुको स्तर्व्रीधी पत्र


paramedics promotion letter