विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका,२०७५ बमोजिम मिती २०७६/१२/२३ श्रिमान् सचिवज्युको अध्यक्षतामा बसेको “विपन्न नागरिक औषधी उपचार व्यवस्थापन समिती” को बैठकका निर्णयहरु