२०७७/०३/१६ र ३/३१ मा प्रकाशित भएको स्तरब्रीद्धीको नतिजामा त्रुटी हुन गएका पारामेडिक्स तर्फका नाम सन्केत नम्बर कार्यरत कार्यालय लगायत विवरण संसोधन गरिएका कर्मचारीहरुको विवरण