२०७९ आषाढ महिनामा दर्ता भई कैफियतमा रहेका अ.न.मी सहायक चौथो बाट सी.अ.न.मी पाँचौं तहमा स्तरवृद्धि हुने कर्मचारीहरुको नामावली तथा स्तर्ब्रीधी पत्र


nursing promotion letter

Nursing 4 to 5 kaifiyet 405