२०७९ आषाढ सम्मा वा सो भन्दा अगाडि निवेदन दर्ता भई कैफियत रहेका नर्सिङ तर्फका विभिन्न तहका स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण तथा स्तर्व्रीधी पत्रहरु


५ देखि ६ तथा अन्य २०७९ असारको कैफियत

promotion letter