Latest News and Notices::

 • Child Health Division
 •  

  Publications

  Published Books (209 mb approx)

  1. National Immunization Programme

  1. Achieving Polio Eradication in Nepal, Polio Endgame Strategic Plan, 2014 – 18, 2014
  2. Control of Japanese Encephalitis in Nepal, 1978 – 2012, 2013
  3. Protocol for assessing neonatal tetanus mortality in the community using a combination of cluster and lot quality assurance sampling, 2002
  4. Field manual for neonatal tetanus elimination, 1999
  5. National Immunization Program, Reaching Every Child, Comprehensive Multi-year Plan 2068 – 2072 (2011 – 2016), 2011
  6. Immunization Atlas of Nepal
  7. Immunization in Practice Module
  8. National Immunization Programme, The use of  opened multi-doze vials of vaccine in subsequent immunization sessions, 2003
  9. कोल्डचेन उपकरणको मर्मत-सम्भार सहयोगी पुस्तिका, २००९
  10. नियमित खोप सेवा सुदृढीकरणका लागि तथ्यांकको गुणस्तर लेखाजोखा गर्ने तालिम संचालन निर्देशिका, २०६८
  11. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, पूर्ण खोप गाविस सुनिश्चितता कार्यविधि निर्देशिका – २०६९
  12. नियमित खोप कार्यक्रममा डि.पि.टि.-हेप बी-हिब खोपको परिचय – २०६५
  13. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम २०६७ ल्फिप चार्ट
  14. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम व्यवहारिक ज्ञान – २०७०
  15. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, जापानिज इन्सेफलार्इटिस् अभियान, कार्यक्रम निर्देशिका – सन् २०१०
  16. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, जापानिज इन्सेफलार्इटिस् नियमित खोप निर्देशिका
  17. लट क्वालिटी एसुरेन्स स्याम्पलिङ सर्भेक्षण (एल.क्यू.ए.एस.) सहभागी सहयोगी पुस्तिका – २०७०
  18. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, दादुरा-रूवेला खोप अभियान २०६८–०६९ कार्यक्रम निर्देशिका
  19. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, दादुरा-रूवेला खोप अभियान २०६८–०६९ तालिम पुस्तिका
  20. राष्ट्रिय खोपको बहुमात्रा भ्याक्सिन भाएल नीति – २०६०
  21. खोप सेवा प्रदान गर्नका निम्ति RED रणनीति अनुसार Reach Every Child (REC) को जिल्लास्तरीय सुक्ष्मयोजना – २०६८
  22. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, खोप पश्चात हुनसक्ने अवाञ्छित घटनाहरू, कार्यक्रम निर्देशिका
  23. खोप सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि तालिम तथा कार्य सञ्चालन पुस्तिका, २०६९
  24. खोप सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि तालिम तथा कार्य सञ्चालन पुस्तिका, २०७०
  25. कोल्ड चेन तथा भ्याक्सिन व्यवस्थापन कार्यनीति, २०७०
  26. भ्याक्सिन व्यवस्थापन तथा कोल्ड चेन उपकरणको मर्मत-सम्भार (तालिम तथा कार्य सञ्चालन पुस्तिका), २०७०
  27. खोप व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन निर्देशिका, २०६५

  2. CBIMCI Programme

  1. CB-IMCI Programme  Annual Report, 2004 (Published on August 2005)
  2. CB-IMCI Annual Report, Jan 2005 – July 2006 (Published on June 2007)
  3. Development of Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) in Nepal (June 1995 – June 2002)
  4. IMCI Referral Protocol, 2011
  5. MCI Scale up History, 2010
  6. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन – उपचार तालिका पुस्तिका – २०६९/२०१३
  7. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन – पुर्नताजगी प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०६९/२०१३
  8. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन – सन्दर्भ पुस्तिका – २०६९/२०१३

  2.1 CBIMCI – FCHV

  1. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, प्रशिक्षक निर्देशिका (महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूका लागि) – २०६९
  2. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्य सहयोगी कार्ड – २०६९
  3. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका घरेलु उपचार कार्ड – २०६९
  4. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका उपचार कार्ड – २०६९
  5. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका जिंक कार्ड – २०६९
  6. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका अभिलेखन फारम – २०६९
  7. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका अभिलेखन निर्देशिका – २०६९
  8. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका प्रेषण फाराम – २०६९
  9. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूको लागि तालिम पुस्तिका – २०६९
  10. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूको लागि विरामी बच्चाको जाँच तथा उपचार फाराम – २०६९

  2.2 IMCI Community Level (पदनाम अ.हे.व./अ.न.मी./ग्रा.स्वा.का./मा.शि.का. स्तर)

  1. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि, प्रशिक्षकहरूको लागि निर्देशिका – २०६९
  2. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि, सहभागी पुस्तिका – २०६९
  3. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड – २०६९
  4. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (विरामी बच्चा तथा शिशुको मूल्यांकन, वर्गिकरण तथा उपचारको पहिचान) – २०६९
  5. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (विरामी बच्चा तथा शिशुको जाँच तथा व्यवस्थापन) – २०६९
  6. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (कोट्रिम औषधिव्दारा उपचार) – २०६९
  7. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (घरेलु उपचार) – २०६९
  8. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (शिशु तथा वाल्यकालिन पोषण) – २०६९
  9. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि, फोटोग्राफ पुस्तिका
  10. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तहको प्रतिवेदन – (एचएमआर्इएस – ३१) – २०६९
  11. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तहको ५ वर्ष मुनिका विरामी बच्चाहरूको व्यवस्थापन अभिलेख रजिष्टर – २०६९
  12. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तहको ५ वर्ष मुनिका विरामी बच्चाहरूको व्यवस्थापन अभिलेख निर्देशिका – २०६९

  2.3 IMCI HF Level

  1. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, २ महिनादेखि ५ वर्ष सम्मका विरामी बच्चाको मूल्यांकन र वर्गिकरण – २०६९
  2. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, २ महिनासम्मका विरामी शिशुको व्यवस्थापन – २०६९
  3. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, बाल उपचार – २०६९
  4. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०६९
  5. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, आमालार्इ परामर्श तथा अनुगमन – २०६९

  2.4 Newborn Care

  1. Care of the Newborn, Reference Manual, 2004
  2. Assessment of the community-Based Newborn Care Package, 2012
  3. A Baseline Survey on Community Based Newborn Care Package in Two Districts in Rural Nepal, 2009
  4. Chlorhexidine in Nepal: A Public‐Private Partnership Case Study, 2013
  5. National Neonatal Health Strategy, 2004
  6. Newborn Health and Programs in Nepal, A Rapid Assessment of Newborn Health in Nepal Conducted by the Department of Health Services, 2007
  7. National Safe Motherhood and Newborn Health – Long Term Plan (2006 – 2017), 2006
  8. A Report on Verbal Autopsy to Ascertain Causes of Neonatal Deaths in Nepal 2014, 2014

  2.5 CBNCP Programme

  1. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम समुदाय स्तर – महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको लागि प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०७०
  2. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम समुदाय स्तर – ग्रा.स्वा.का./मा.शि.का. को लागि प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०७०
  3. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – म.स्वा.स्व.से. कार्य सञ्चालन ल्फिप चार्ट – २०७०
  4. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – स्वास्थ्य संस्थास्तर तालीम प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका
  5. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – स्वास्थ्य संस्थास्तर तालीम सहभागी पुस्तिका – २०७०
  6. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – कार्यक्रमको व्यवस्था – २०७०
  7. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – ग्रा.स्वा.का/मा.शि.का. कार्य सहयोगि कार्ड – २०७०
  8. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्य सहयोगी कार्ड – २०७०

  3. Nutrition

  1. Accelerating Progress in Reducing Maternal and Child Undernutrition in Nepal, 2012
  2. Identification of Gaps and Priority Interventions for Maternal Nutrition in Nepal: A Review, 2012
  3. Multi-sector Nutrition Plan 2013 – 2017, 2012
  4. Nepal Nutrition Assessment and Gap Analysis, 2009
  5. National Nutrition Policy and Strategy, 2008
  6. Health Sector Strategy for Addressing Maternal Undernutrition (2013-17), 2013
  7. Five Year National Plan of Action to Achieve Optimal Iodine Nutrition in Nepal 2013- 2017, 2012
  8. National Strategy For the Control of Anemia among Women and Children in Nepal, 2002
  9. Nutrition Technical Committee, Terms of Reference, 2011
  10. National Nutrition Policy and Strategy, 2004
  11. Success in Delivering Interventions to Reduce Maternal Anemia in Nepal: A Case Study of the Intensification of Maternal and Neonatal Micronutrient Program, 2011
  12. National School Health and Nutrition Strategy, Nepal, 2006

  4. Safe Motherhood

  1. Evaluation of Postpartum Hemorrhage Prevention Program in Nepal, 2014
  2. National Communication Strategy for Maternal, Newborn and Child Health 2011-16, 2011
  3. National Communication Strategy for Maternal, Neonatal and Child Health 2012-16, 2012
  4. National Safe Motherhood Plan 2002 – 2017, 2002
  5. सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्याहार सम्वन्धी विधेयक २०७०, २०७०

  5. Journal Articles

  1. State of Maternal, Newborn and Child Health Programmes in Nepal: What May a Continuum of Care Model Mean for More Effective and Efficient Service Delivery?
  2. Fitting Community Based Newborn Care Package into the health systems of Nepal
  3. Developing Community-Based Intervention Strategies and Package to Save Newborns in Nepal
  4. Community Participation and Mobilization in Community-Based Maternal, Newborn and Child Health Programmes in Nepal

  6. Technical Report

  1. Microplanning for Immunization Service Delivery Using the Reaching Every District (RED) Strategy, 2009
  2. District Planning Tool for Maternal and Newborn Health Strategy Implementation, 2011
  3. Expanded Programme on Immunization (EPI) and Vaccine Preventable Disease (VPD) Surveillance Review Nepal, 15-27 April 2010, 2011
  4. Global Vaccine Action Plan, 2011 – 2020, 2013
  5. Joint International and National Review of the Polio Eradication Initiative in Nepal 16-27 April 2001, 2001
  6. Joint National/International Review of Acute Flaccid Paralysis (AFP) Surveillance – Nepal 25 March – 6 April 2006 and 6-12 August 2006, 2006

  7. mHealth

  1. mHealth New Horizons for Health Through Mobile Technologies, 2011
  2. Lowering the Barriers for Access to Public Health Data (Kenya, Zambia)
  3. Brochure Health Map
  4. Data Collection Outcomes Comparing Paper Forms With PDA Forms in an Offi ce-Based Patient Survey
  5. Evaluating the Accuracy of Data Collection on Mobile Phones: A Study of Forms, SMS, and Voice
  6. Practical View on Data Collection Using Electronic Equipment
  7. How to Use Episurveyor A Manual for Supervisors and Managers
  8. How to Use Episurveyor A Manual for Field Staff and Surveyors
  9. Using Episurveyor on Your Mobile Phone
  10. Using Episurveyor on Your Mobile Phone

  8. NHSP

  1. Nepal Health Sector Programme-2, Implementation Plan, 2010-2015
  2. Health Sector Strategy: An Agenda for Reform, 2004

  महानिर्देशक

  image

        Dr. Gun Raj Lohani
        Phone Number : 01-4261712

  सूचना अधिकारी

  image

  Mahesh Pandey
        Phone Number : 01-4261436