कोभिड १९ का बिरामीहरुको उपचार गर्ने अस्पातलहरुको लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी खटाउनु पर्ने निकाय तथा जिल्लाहरुको नमावली