छैठौबाट सातौ तहमा स्तर्ब्रिद्धी गरिएका पारामेडिक्स तर्फका कर्मचारीहरुको विवरण तथा स्तर्ब्रिद्धी पत्र