नर्सिंग तर्फ पाँचौबाट छेठौ र छेठौबाट सातौ २०८१।०३।२४ (मिति २०८१।०३।२३ मा राखिएको पत्रको मिति २०८१।०३।२१ हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्चाइएको)


https://hmis.gov.np/wp-content/uploads/2024/07/5th_to_6th_6th_to_7th.pdf