नर्सिङ र पारामेडिक्स तर्फ चौथो बाट पाचौ र पाचौ बाट छैठौ तहमा स्तर्ब्रिद्धी भएको कर्मचारी हरुको विवरण तथा पुर्व स्त्रब्र्द्धी को नतिजामा गुनासो आइ कार्यवाही भइ नर्सिङ तर्फको स्तर्ब्रिद्धी भएको नतिजा तथा पत्रहरु