पहिले कैफियतमा रहेका र अपुग कागजपत्रहरु बुझाएपस्चात स्तर्ब्रिद्धीहुने कर्मचारीहरुको स्तर्ब्रिद्धी पत्र


230220171754_0001