स्तरवृद्धि २०८१.०२.३२


२०८० असारमा स्तरवृद्धिका लागि निवेदन दर्ता भएका तर कागजात नपुगी  कैफियत सूचिमा तहि स्तरवृद्धि हुन गसकेका मध्ये पुन कागजात प्राप्त भई स्तरवृद्धि गरिएका कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि पत्रहरु

https://hmis.gov.np/wp-content/uploads/2024/06/स्तरवृद्धि-२०८१.०२.३२.pdf