२०७७ साल आसाढमा निवेदन दर्ता भइ स्तर्ब्रिद्धीमा कैफियत देखिएका परमेडिक्स तर्फका कर्मचारीहरुको विवरण