२०७७ साल आसाढ सम्ममा निवेदन दर्ता भइ स्तर्ब्रिद्धी गरिएका परमेडिक्स तर्फका कर्मचारीहरुको विवरण र स्तर्ब्रिद्धी पत्रहरु