२०७८ आषाढ र पौषसम्ममा निवेदन दर्त भइ स्तर्ब्रिद्धी गरिएका पारमेडिक्स तर्फका कर्मचारीहरुको विवरण तथा स्तर्ब्रिद्धी पत्र