२०७८ पौष्सम्ममा निवेदन दर्ता भइ स्तर्ब्रिद्धीका लागि सिफारिस गरिएका नर्सिङ तर्फका कर्मचारीहरुको विवरण(LOT-2)