२०७८ पौष महिना सम्ममा दर्ता भएका परमेडिक्स तर्फको स्तर्ब्रिद्धी पत्रहरु(६०३ जना)