२०७८ सम्ममा निवेदन दर्ता भई कैफियतमा रही कागजात पूरा भए पश्चात स्तरवृद्धिकालगी सिफारिश गरिएका पारामेडिक्स तर्फका कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि पत्र


230310184134_0001