केन्द्रहरु


राष्ट्रिय एड्स तथा याैनरोग नियन्त्रण केन्द्र http://www.ncasc.gov.np/

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालीम केन्द्र http://nhtc.gov.np/

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला https://nphl.gov.np/covid19/

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र https://nheicc.gov.np/

राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र https://nepalntp.gov.np/