राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र


राष्ट्रिय क्ष्यरोग नियन्त्रण केन्द्रको वेबसाईटमा जानकोलागी तलको लिन्क्मा थिच्नुहोस्।

https://nepalntp.gov.np/

National TB Program is one of the prioritize program of the Government of Nepal.