राष्ट्रिय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला


राष्ट्रिय जन्स्वास्थ्य प्रयोगशालाको वेबसाईटमा जानकोलागी तलको लिन्क थिच्नुहोस्।

https://nphl.gov.np/covid19/