करार सेवामा जनशक्ती भर्ना सम्बन्धी दर्खास्त विभाग को ईमेल आइडी: info@dohs.gov.np मा समेत बुझाउन सकिने जानकारी गराइन्छ|