चाैथाे तहबाट पाँचाै तहमा स्तरबृद्धि


चौथो तहबाट पाँचौ तहमा स्तरबृद्धि हुन निवेदन पेश गरेका मध्ये कागजात नपूगी स्तरबृद्धि हुन नसकि कैफियतमा रहेका निवेदनमा कागजात प्राप्त भए पश्चात स्तरबृद्धि गरिएका पत्र हरुः

https://hmis.gov.np/wp-content/uploads/2024/05/स्तरवृद्धि-पत्र.pdf