निजी, सहकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाहरुबाट कोभिड-१९ बाट सन्क्रमित भइ होम आइसोलेशनमा रहेका सन्क्रमितहरुलाई Tele Medicine बाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान निवेदन फारम