मिती २०७७/०७/२० को सुचना अनुसार बागमती प्रदेशका लागि माग गरिएका स्वास्थ्य प्राबिधिक जनशक्तिमा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको नतिजा तथा संपर्क राख्न आउने सम्बन्ध्मा