यस् विभागबाट २०७६ चैत्र ११ मा करार सेवामा बिभिन्न पदका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ती सम्बन्धी दर्खास्त आह्वान गरिएकोमा तोकिएको मिती भित्र प्राप्त भएको दर्खास्तहरु मध्ये छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको सुची तथा संपर्क मिती बारे सुचना