२०७७ पौषसम्मा निवेदन दर्ता भइ स्तर्ब्रिद्धी भएका परमेडिक्स तर्फका कर्मचारीहरुको विवरण