२०७७ साल आसाढमा निवेदन दर्ता भइ स्तर्ब्रिद्धीमा कैफियत देखिएका नर्सिङ तर्फका कर्मचारीहरुको विवरण