२०७८ पौष सम्ममा निवेदन दर्ता भइ स्तर्ब्रिद्धी गरिएका पारामेडिक्स तर्फका कर्मचारीहरुको विवरण तथा पत्रहरु


CamScanner 07-29-2022 12.18

२०७९-०४-११ का स्तरवृद्धि पत्रहरु १

२०७९-०४-११ का स्तरवृद्धि पत्रहरु २